Over privacy
Privacy persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie een nieuwe privacywet rondom persoonsgegevens. De nieuwe privacywet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we tegenwoordig leven en heet de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In overeenstemming met deze wet ga ik zorgvuldig om met uw privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Welke persoonsgegevens verwerk ik van u (bij een bezoek aan de praktijk)?
Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip 'verwerken' is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en soms verstrekken aan derden. Ik verwerk de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Identificerende gegevens: Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals uw naam, adres/postcode/woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Naast het vaststellen van uw identiteit, worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.

Medische gegevens: Ik verwerk enkel medische gegevens die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren, worden verwerkt (het soort consult moet vermeld worden op de factuur).

Derden: De opgeslagen gegevens in uw dossier zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met derden (bijvoorbeeld huisarts, osteopaat, fysiotherapeut) worden gedeeld.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren.
- uw naam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum
- de datum van behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals 'behandeling natuurgeneeskunde'
- de kosten van het consult

Mail: Laboratorium testresultaten en therapieplan worden via de mail naar u gestuurd.

Bewaartijd: Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.

Recht op inzage: U heeft recht op inzage in de gegevens die ik van u verwerk en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen. U kunt daarvoor een mail sturen naar info@best4health.nl .

Datalekken: Indien er bij mij toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens, dan meld ik dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou hebben, neem ik ook contact met u op.

Recht op klacht indienen: Heeft u een klacht met betrekking tot de omgang met uw privacygegevens dan kunt u die indienen bij de toezichthoudnende instantie Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring gaat van kracht per 25 mei 2018. Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd dien te wijzigen. Ik raad u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde Privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn, nadat deze voor het eerst op mijn website is geplaatst.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 mei 2018.
Erkend paramedisch natuurgeneeskundig therapeut, werkzaam volgens de 5 natuurgerichte principes .