Privacy Policy

Privacy persoonsgegevens 
Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie een nieuwe privacywet rondom persoonsgegevens. De nieuwe privacywet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we tegenwoordig leven en heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In overeenstemming met deze wet ga ik zorgvuldig om met uw privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Welke persoonsgegevens verwerk ik van u (bij een bezoek aan de praktijk)? 
Identificerende gegevens: Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals uw naam, adres/postcode/woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Naast het vaststellen van uw identiteit, worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.

Medische gegevens: Ik verwerk enkel medische gegevens die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren, worden verwerkt (het soort consult moet vermeld worden op de factuur).

Derden: De opgeslagen gegevens in uw dossier zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met derden (bijvoorbeeld huisarts, osteopaat, fysiotherapeut) worden gedeeld.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Te denken valt aan het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Zorgnota 
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren.
– uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’
– de kosten van het consult

Mail: Laboratorium testresultaten en therapieplan worden via de mail naar u gestuurd.

Bewaartijd: Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 20 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.

Recht op inzage: U heeft te allen tijde recht op inzage in de gegevens die ik van u verwerk en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen.


Datalekken: Indien er bij mij toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens, dan meld ik dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou hebben, neem ik ook contact met u op.

Recht op klacht indienen: Heeft u een klacht met betrekking tot de omgang met uw privacygegevens dan kunt u die indienen bij de toezichthoudende instantie Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van de privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 oktober 2022. Het kan zijn dat deze van tijd tot tijd gewijzigd moet worden. Ik raad u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.